Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
Bibliotheek en prentotheek
 
Voorheen was het zo dat een select aantal kinderen gebruik maakt van de schoolbibliotheek. Hiervoor namen ze een jaarabonnement voor een paar euro. Met deze abonnementsgelden werden de beschadigde boeken vervangen en nieuwe beoeken gekocht. Sinds een paar jaar hebben we het beleid veranderd en kan iedereen boeken lenen.
Er zijn inderdaad een heleboel kinderen die daar gebruik van maken. Alleen hebben de bibliotheekjuffen nu geen budget meer om het boekenbestand op peil te houden. Jaarlijks doneert de school uit de algemene middelen een paar honderd euro om dit mogelijk te maken. Zeker de gezinnen waar regelmatig boeken gelezen worden uit de schoolbibliotheek en de prentotheek doen we het verzoek om eens te overwegen hiervoor een klein bedrag voor te doneren.

                               Directeur inz Eben-Haezer rekeningnummer: NL27RABO0389015547 met vermelding "gift bibliotheek".

De Bibliotheek binnen de school is een strategische aanpak van verantwoorde boeken voor ons primair onderwijs, waarin op structurele wijze wordt gewerkt aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Dat gebeurt op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau.
Dit is mede van belang omdat er bij de verschillende overheden zorg is over het teruglopend taalniveau bij kinderen. Er is een duidelijke relatie tussen het lezen van boeken en het terugdringen van taalachterstanden en laaggeletterdheid. Hiermee heeft onze eigen Bibliotheek en Prentotheek voldoende munitie in handen om te overtuigen.

Bibliotheek op de Basisschool

Op grond daarvan is vanaf 2003 het project Bibliotheek binnen onze Basisschool opgezet. In de volgende jaren is dit uitgefaseerd op onze school naar een Bibiotheek en Prenthotheek in eigen beheer, welke wordt beheerd door twee biebmoeders steeds onder regie van bestuur cq. directie en is daarom een christelijk geoorloofde Bibliotheek!

Een strategisch gestructureerde aanpak:
• werken vanuit een leesplan (zowel binnen als buiten de klas)
• met duidelijk doelen en controle op resultaten (voorlezen door leerlingen en leerkracht binnen de klas)
• geborgd in de school en in een gedegen bibliotheek softwareprogramma
• werkend met professionals in onderwijs

Wat is het doel van de Bibliotheek binnen de school?
Kinderen leren lezen op onze school, maar ze leren het nog beter als ze ook thuis lezen en/of voorgelezen worden. De school wil dit bevorderen!
Onze bibliotheek binnen de school biedt een compleet pakket, waarbij alle boeken en platen/prentenboeken in samenhang van kleurcodes in niveau aangeboden kunnen worden.
Zo komen tot een structurele vorm van samenwerking die voor de leerlingen belangerijk is. Uiteraard zijn de betrokken ouders een belangrijke partner!
* afwijkende inname dagen wordt bekend gemaakt per email of nieuwsbrief
Download hieronder het Bibliotheek regelement van onze school...