Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
 
Aan de basis van de reformatorische identiteit van de bij onze kerken behorende scholen ligt de grondslag, zoals die is geformuleerd in de statuten. Deze meer abstracte, algemene termen krijgen duidelijk betekenis als we ze vertalen in gewone woorden naar aanleiding van vragen als:

                                         - Wie zijn we als school?
                                         - Wie zijn onze doelgroepen?
                                         - Waar laten we ons door leiden?
                                         - Waar staan we voor?
                                         - Hoe realiseren we dat in de praktijk?
                                         - Welke bijdrage geven onze kinderen (straks) aan de samenleving?

Voor onze reformatorische school is de Bijbel de inspiratiebron voor het onderwijs en het omgaan met elkaar. Daarbij gaat het om:
# Het uitdragen en het voorleven van het evangelie  (geloofsopvoeding en geloofsbeleving).
# De gelijkwaardigheid en uniciteit van ieder mens (respect).
# De zorg voor het geschapene (rentmeesterschap).
# De gemeenschapszin (solidariteit).
# Het geloof in de toekomst (perspectief en hoop).
# De relatieve vrijheid van de mens (vrijheid in verantwoordelijkheid).
# Het identiteitsbeleid van de Eben-Haezerschool is geconcretiseerd
in kerndoelen.
De vaardigheden, kwaliteiten en houdingsaspecten die passen
bij de leerkrachten, worden aangegeven in het competentieprofiel
voor de leerkrachten, gericht op de levensbeschouwelijke identiteit.


Onze identiteit
De naam van de school, Eben-Haëzer, heeft een mooie betekenis In de Bijbel. Het is de naam van een beroemde gedenksteen die door de richter Samuel werd opgericht. In Samuel 7 wordt beschreven hoe de Israelieten een overwinning behaalden op de Fillistijnen. Vervolgens staat er in vers 12: Samuël nam een steen, stelde deze op tussen Mizpa en Sen en hij noemde hem Eben-Haëzer.
Betekenis: "Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen".

Als school zien we het onderwijs ook als een opdracht die we in het verlengde van de doopbelofte en de opvoeding thuis gestalte geven. Dit komt tot uitdrukking in onderwijs dat is gegrond op de Heilige Schrift, in hartelijke verbondenheid met de gereformeerde belijdenissen. Dit veronderstelt ook een voortdurend streven naar kwalitatief goed onderwijs, een open communicatie daarover met ouders en een wederzijdse, constructieve samenwerking.
Niet alleen het reguliere basisonderwijs op grond van de door onze overheid geformuleerde kerndoelen, maar ook de Bijbelse geschiedenissen, het leren lezen van de Bijbel, de berijmde psalmen, christelijke liederen en de vragen en antwoorden van de Heidelbergse Catechismus maken deel uit van het lesprogramma. Er is aandacht voor de christelijke feestdagen en voor de jaarlijkse bid- en dankdag.
Binnen de school staan we een christelijke levensstijl voor. Deze komt o.a. tot uitdrukking in gezamenlijk gebed, het met eerbied spreken over de HEERE God, het met respect omgaan met elkaar en het zorgvuldig omgaan met eigen en andermans eigendommen.


Back
Next