Eben-Haezer Basisschool Drachten

Algemene informatie

Schoolorganisatie

De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, wat betekent dat de kinderen worden ingedeeld in 8 groepen. In de groepen 1 en 2 wordt aan de hand van leerlijnen Jonge Kind gewerkt aan de ontwikkeling. In de groepen 3 t/m 8 aan de hand van methodes. Voor de meeste vakken werken we met eigentijdse lesmethodes die aansluiten bij de kerndoelen voor primair onderwijs. In de investeringsplanning worden de lesmethodes opgenomen, zodat er een cyclus ontstaat waarin de methodes worden afgeschreven en vervangen.

 

De thema's in groep 1 en 2 zijn zo opgezet dat een kind aan het eind van het tweede leerjaar voldoet aan de lees- en rekenvoorwaarden, alsmede de sociale vaardigheden die nodig zijn om het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs in groep 3 te kunnen volgen.

 

Het huidige onderwijssysteem wordt gekenmerkt door een in meer of mindere mate toegepaste vorm van adaptief onderwijs. D.w.z. dat de lesstof en de leerlijn wordt aangepast aan de individuele behoefte van het kind. Om dat binnen het leerstofjaarklassensysteem vorm te geven, maken we gebruik van het bekende Zwols Model.

 

Groepen

De school is niet groot, de groepen zijn dat dus ook niet. Om die reden ontkomen we er niet aan om de groepen te combineren. Alle groepen zijn ook dit jaar gecombineerd, waardoor we op vier klassen uitkomen. Elke kleuter gaat alle dagen naar school behalve op de vrijdag.


Hoe staat onze school op de kaart?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs, afgestemd op hun niveau, Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol.

Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Scholen op de kaart geeft u een duidelijk beeld van wat onze school doet voor goed onderwijs.


Hieronder een opsomming van de methoden die we op school gebruiken:

Godsdienst

Vertel het Woord, Catechismus, Namen en Feiten


Rekenen

Wereld in Getallen (5) + Met sprongen vooruit.


Taal

Taal-actief & Taal-Oceaan


Engelse Taal

Holmwoods


Begrijpend Lezen

Nieuwsbegrip XL


Studievaardigheid

Blits Studievaardigheden
Aardrijkskunde

Wijzer


Geschiedenis

Venster op Nederland


Biologie & Natuur

Wijzer (aangevuld met de Techniektorens)


Expressie

Uit de Kunst


Sociale-vaardigheden

Kinderen en hun sociale talenten


Fries

Spoar 8

Neem contact met ons op