Leerlingenzorg
Kinderen
Van alle kinderen wordt de ontwikkeling gevolgd, vastgelegd en besproken. De ontwikkeling volgen en vastleggen gebeurt door middel van observaties en toetsen. Al deze gegevens samen vormen het leerlingvolgsysteem. De uitkomsten en de conclusies van de observaties en toetsen zorgen voor een onderwijsaanbod op maat.


Intern Begeleider
Op onze school is een Intern internbegeleider (IB) aangesteld. De Intern Begeleider bespreekt op gezette tijden de ontwikkeling van alle kinderen met de groepsleerkracht.
Op onze school laten we de begeleiding van ieder kind zoveel mogelijk in de groep plaats vinden vanuit de visie dat in een jaargroep kinderen op veel verschillende niveaus werken.Doorgaande ontwikkelingslijnen
Wanneer een kind van 4 jaar dagelijks  onze school bezoekt, is er al contact geweest met de ouder en informatie ingewonnen over het kind en de ontwikkeling van het kind. We doen dit om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van uw kind.
Wanneer uw kind naar het Voortgezet Onderwijs gaat, onderhouden onze scholen contacten met het Voortgezet Onderwijs, om de aansluiting voor ieder kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.


Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...